Statut Stowarzyszenia Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy NeuroendokrynneRozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Stowarzyszenie pacjentów i osób wspierających chorych na guzy neuroendokrynne , zwane dalej

Stowarzyszeniem , działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach oraz na

podstawie niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe nie posiadające osobowości prawnej.


§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.


§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.


§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.


§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.


§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Prowadzenie swych spraw Stowarzyszenie może zlecić osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych.


Rozdział II

Cele i formy działania


§ 8

Celem Stowarzyszenia jest zapewnianie osobom chorym na guzy neuroendokrynne pełnego, niczym nie ograniczonego dostępu do nowoczesnych metod diagnostycznych oraz leczniczych.


§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Pozyskiwanie środków finansowych od instytucji, osób prawnych oraz fizycznych z przeznaczeniem na:

a) diagnozowanie i leczenie osób dotkniętych tą chorobą;

b) rozwój nowych metod i środków diagnostyczno-terapeutycznych;

c) działalność informacyjną, edukacyjną oraz kształcącą wśród chorych, personelu medycznego, paramedycznego oraz osób trzecich.

2) Bieżąca informacja o nowoczesnych metodach diagnostyczno-terapeutycznych chorych oraz osób zainteresowanych.

3) Wymiana myśli naukowych oraz doświadczenia w środowisku medycznym oraz pacjentów.

4) Współpraca z ośrodkami o podobnym profilu w kraju oraz zagranicą.

5) Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym, na rzecz celów związanych z zakresem działalności stowarzyszenia.

6) Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej.

7) Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.

8) Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych.


§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków honorowych.

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.


§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.


§ 14

1.Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2.Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4) dbania o mienie Stowarzyszenia.


§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.


§ 16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.


§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,

3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej ?Walnym Zebraniem?;

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ?Zarządem?;

3) Komisja Rewizyjna.


§ 19

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie pó?niej niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 37 ust. 1 i 2.


§ 20

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.


§ 21

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.


Walne Zebranie Członków


§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być:

1) Zwyczajne,

2) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 oraz za wyjątkiem spraw określonych w § 37 ust. 1 i 2).

8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.


§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

6) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

10) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


Zarząd Stowarzyszenia


§ 24

1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.


§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

7) zwoływanie Walnego Zebrania,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;

13) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.


§ 26

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.


§ 27

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.


Komisja Rewizyjna


§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.


§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.


§ 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.


§ 31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


Rozdział V

Oddziały


§ 32

1. Oddziały tworzy Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej pięcioosobowej grupy członków Stowarzyszenia.

2. Uchwała o utworzeniu Oddziału zawiera określenie terenu jego działalności wraz z siedzibą.

3. Oddziały rozwiązuje Zarząd na wniosek Walnego Zebrania Oddziału lub gdy liczba członków Oddziału spadnie poniżej trzech.


§ 33

1. Walne Zebranie członków Oddziału:

1) wybiera i odwołuje Zarząd Oddziału;

2) jest zwoływane przez Zarząd Oddziału co najmniej raz na 6 miesięcy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału lub przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Oddziału, Skarbnika Oddziału oraz członka Zarządu Oddziału.

3. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału oraz wykonuje inne wskazane w statucie zadania.

4. Od uchwały Zarządu Oddziału przysługuje każdemu członkowi odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania członków Oddziału.

5. Od uchwały Walnego Zebrania członków Oddziału przysługuje każdemu członkowi odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania Członków.


§ 34

W przypadku nieistnienia Oddziałów kompetencje ich organów przejmują Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Zarząd Stowarzyszenia.


Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa


§ 35

1. ?ródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);

4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;

5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług;

6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów;

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.


§ 36

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.


Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 37

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia pacjentów i osób wspierających chorych na guzy neuroendokrynne , nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.